Gavnøs historie

Print

Gavnøs historie

Gavnø er én af Danmarks største kulturskatte med en enestående historie. Kong Valdemar II nævner i 1231 “Huset på Gavnø”, der faktisk var en befæstet borg til beskyttelse af de syddanske kyster. Gavnøs beboere drev også et indbringende sørøveri på stedet. Fra starten af 1400-tallet til 1536 lå her et kloster for adelige jomfruer. I 1737 overtog den kunstinteresserede Grev Otto Thott Gavnø. Han er grundlægger af slottets imponerende samling af malerier, rokokointeriør samt håndskrifter og bøger. I dag er slottet privat beboet af familien Reedtz-Thott, men dele af slottet er tilgængelige for offentligheden.

Hovedbygningen og slotsparken

Slottets opførelse påbegyndtes i 1402, hvor Dronning Margrethe I opførte det ene af de 2 eneste dominikaner nonneklostre i Danmark. Klosterkirken i Gavnøs sydfløj er identisk med nonneklostrets bygning opført år 1402. Nordfløjen er opført ca. år 1650 og er fredet. Opførelsen af øst- og sydfløjen, som det fremstår i dag er færdiggjort i ca. 1750 og fredet. Der er offentlig adgang mod entré til dele af slottet og slotskapellet i perioden april til september.

Slotsparken er anlagt i 1750’erne. Oprindelig var det en franskpræget barokhave med alléer og parterreanlæg. Parken er åben for offentligheden mod entré. Omkring 1850 blev haven omlagt i engelsk landskabelig stil, således at græsfladerne blev mere sammenhængende og udsynet over slotsparken er mere åbent og frit. Netop denne form med enkeltstående fornemme træer og store græsflader viste sig 100 år senere at være ideel til anlæg af en blomsterløgspark.

Lindealléen med træer fra Kongens Nytorv

Den lange lindeallé i den sydlige ende af slotsparken blev plantet i 1755 og har iøvrigt en spændende historie, idet træerne stammer fra Kongens Nytorv i København. Kong Frederik den V havde plantet dem dér, men da de blev for store til at stå på pladsen, forærede kongen dem til Grev Otto Thott. Træerne blev nu på hestevogn transporteret til Gavnø og plantet i slotsparken, hvor de står store og majestætiske i den sydsjællandske muld. I slottets malerisamling findes et kobberstik fra 1703, der viser Christian Gyldenløves ligfærd. Ligfærdet bevæger sig fra det Thottske Palæ i København hen over Kongens Nytorv. Her kan man se lindetræerne, førend de kom til Gavnø.

Skulpturer og Monumenter

Der findes et antal skulpturer og monumenter i slotsparken, herunder mindestøtte for Hans Excellence, Geheimrådsmand, Lensbaron Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott – Ridder af Elefantordenen og Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand – som besidder af baroniet Gavnø i 61 år. Mindestøtten blev rejst den 22. marts 1912. Lensbaronen var desuden forstander for Herlufsholm Skole og Gods.